Siemens ingenuity for life.

Czy polscy in?ynierowie s? gotowi na wyzwania zwi?zane z czwart? rewolucj? przemys?ow?? Czy dostrzegaj? perspektyw? zmiany zawodu in?yniera w kierunku pe?nienia roli lidera zmian? Czy firmy tworz? warunki do wdra?ania innowacyjnych pomys?ów pochodz?cych od in?ynierów??Przeczytaj raport "Smart Industry Polska 2019".