SICHARGE CC AC22

?

Nabíjecí sloupek s kompaktním designem p?edstavuje nové mo?nosti v oblasti nabíjení elektrickych vozidel. Nabíjecí stanice SICHARGE CC AC22 disponuje vykonem a? 2x 22 kW, je vybavena LED indikátory obsazenosti a RFID ?te?kou. Díky svym kompaktním rozměr?m a dvěma vystupy 22 kW, které jsou ur?eny pro konektor Type 2, je ideálním ?e?ením pro pou?ití ve ve?ejném i polove?ejném prost?edí, v?etně gará?í a hotelovych?parkovi??.

?

Jasné LED diody, kterymi je sloupek zakon?en, p?ehledně indikují obsazenost nabíjecí stanice. Jakmile je proces dobíjení elektromobilu ukon?en, SICHARGE p?eru?í tok elektrické energie a signalizací p?es LED diodu oznámí mo?nost dobíjet dal?í v?z. Protokol OCPP umo?ňuje vzdáleny update, p?es GPRS, UMTS nebo LTE je mo?né nabíje?ku p?ipojit na jakykoliv back-end systém.

Hlavní vyhody SICHARGE CC AC22

  • Ergonomicky design, ktery umo?ňuje pou?ití venku nezávisle na venkovních podmínkách
  • P?ehledny sedmipalcovy LED displej s RFID ?te?kou slou?ící k identifikaci u?ivatele
  • P?ístup je mo?ny také p?es QR kód nebo volitelnou ?te?ku platebních karet.
  • Díky optimalizovanému p?ístupu k nabíjecím zásuvkám je SICHARGE snadno pou?itelny i pro osoby se zdravotním posti?ením
  • Strategické vyu?ívání energie ?et?í peníze a optimalizuje spot?ebu